Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/customer/www/kt2.c101723.eu/public_html/includes/menu.inc on line 2404
Tegn på skimmelsvamp i bygninger | kirketrivsel.dk Skip to main content
Tilbage til forsiden

Tegn på skimmelsvamp i bygninger | kirketrivsel.dk

Menighedsrådet har det overordnede ansvar

Det er menighedsrådet, som foretager løbende vedligeholdelse og dagligt tilsyn med kirker, velfærdsbygninger, kontorlokaler, sognegårde med videre.

Menighedsrådet skal sørge for, at bygningerne og lokalerne altid er i sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig stand.  Der er pligt til gennem tilsyn og vedligeholdelse at forebygge og gribe ind over for problemer med fugt- og skimmelsvamp. 

Hvad er menighedsrådets opgave?

Ansvarsfordeling

Menighedsrådet har sammen med provsten eller provstiudvalget, biskoppen eller stiftsøvrigheden samt kirkeministeren tilsynsmyndighed i forhold til kirkens bygninger. Visse arbejder må alene udføres efter forudgående godkendelse af stiftsøvrighed eller kirkeminister.

Læs mere herunder

Økonomi

Mindre udgifter i forbindelse med mistanke om fugt eller skimmelsvamp, fx tilkaldelse af ekspert til hurtig, visuel vurdering, kan afholdes af kirkekassen.
Hvis der er tale om større udgifter fx til gennemførelse af en undersøgelse af, om der er fugt eller skimmelsvamp i kirken eller andre bygninger, kan menighedsrådet søge likviditetslån og del i 5 % midlerne hos provstiudvalget.

Yderligere info

Opgavefordeling

Kirkeministeren udpeger særligt sagkyndige til at rådgive i spørgsmål om klima- og varmeanlæg, orgler, klokker og lignende. Menighedsrådene kan søge rådgivning ved konsulenterne.

   Hvert år inden den 1. oktober skal menighedsrådet sammen med en bygningskyndig ved et syn foretage en grundig og omhyggelig gennemgang af kirkens bygninger, herunder også af indeklimaforhold og tegn på forekomst af fugt og/eller skimmelsvamp.

   Eventuel forekomst af fugt og/eller skimmelsvamp skal fremgå af synsprotokollen, som menighedsrådets formand inden 14 dage efter synet sender til provstiudvalget, der afgør, hvad der videre skal foretages. Provstiudvalget fastsætter en frist for gennemførelse af det pågældende arbejde.

   Menighedsrådet har ansvaret for, at det pålagte arbejde gennemføres, samt at fastsatte frister overholdes.

   Provsten forestår mindst hvert 4. år synet af kirkens bygninger, fastsætter datoen for synet og indkalder menighedsrådet til deltagelse i synet. 

   Provsten sørger for at synsprotokol(ler) fra provstesyn indsendes til provstiudvalget, der afgør, hvad der videre skal foretages. Provstiudvalget fastsætter en frist for gennemførelse af de pågældende arbejder. 

   Provstiudvalget træffer beslutning angående eventuel anlægsbevilling eller tillægsbevilling af 5 % midlerne til arbejdets udførelse. Provstiudvalget træffer beslutning om eventuelt ekstraordinært syn til kontrol af udførelse af besluttede arbejder.

   Hvis menighedsrådet igangsætter et bygge- eller anlægsprojekt, er arbejdet som udgangspunkt omfattet af folkekirkens selvforsikring, herunder menighedsrådets erstatningsansvar overfor tredjemand.

Menighedsrådet skal være opmærksom på, at man kan blive omfattet af reglerne for en bygherres ansvar. Kort fortalt skal det afgøres, om projektet er defineret som et bygge- og anlægsprojekt jævnfør reglerne om bygherres ansvar. Hvis det er det, bærer menighedsrådet ansvaret. Det er menighedsrådets ansvar at koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, både under projektering og under byggeprocessen.

Se mere i Arbejdstilsynets At-vejledning 25.2, som kan læses her.

Læs stifternes byggevejledning på DAP’en – kræver login.
Klik her.

Økonomi

Hvis der er tale om større opgaver og dermed udgifter til afhjælpning af problemer med fugt eller skimmelsvamp i kirken eller andre bygninger, vil der typisk være behov for at søge provstiudvalget om del i anlægsmidlerne eller søge stiftsrådet om et lån i stiftsmidlerne.

   Hvis der er behov for foranstaltninger, der kræver større arbejder ved kirken, skal menighedsrådet sørge for at få udarbejdet et forslag til arbejdets gennemførelse med henblik på at søge godkendelse af arbejdet hos stiftsøvrigheden.

   Menighedsrådet kan få oplysning om sagsgangen i den type sager i stifternes byggevejledning, når der er tale om arbejde i kirken.

   Stiftets bygnings- og klimakonsulent, der ofte har omfattende erfaring med håndtering af skimmelsvamp problemer, bør ligeledes inddrages via stiftet så tidligt som muligt i forløbet. Endvidere vil det ofte være hensigtsmæssigt eller påbudt at inddrage kirkeministeriets og eventuelt Nationalmuseets konsulenter.

Læs stifternes byggevejledning på DAP’en – kræver login.
Klik her.

+